0
Twój koszyk jest pusty.

DOM ENERGOOSZCZĘDNY


Dlaczego warto już dzisiaj zainteresować się budownictwem energooszczędnym? A choćby, dlatego, że wg Dyrektywy PE przyjętej 18 maja 2010 roku, budynki energooszczędne staną się konieczności.

Wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, już od 2021 roku, na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, zasilane, choćby częściowo, z odnawialnych źródeł energii. Ponieważ, przeciętny polski dom jednorodzinny zużywa niemal dwukrotnie więcej energii niż porównywalny w krajach Europy Zachodniej, mamy wiele do nadrobienia w tej dziedzinie.
Wymogi ekologicznego budowania, wynikające z ww. Dyrektywy, spełniają domy energooszczędne, w tym też oczywiście domy pasywne.
Wg wprowadzonego w Polsce obowiązkowego certyfikatu energetycznego (mającego na celu zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery), wymogi ekologicznego spełniają obie klasy domów, pasywne i energooszczędne. Często pojęcia dom energooszczędny i dom pasywny są używane zamiennie. Jednak jest to błąd. Określenie domu pasywnego domem energooszczędnym jest prawidłowe, ale odwrócenie tej zależności już nie jest zgodne z prawdą. Ilustruje to poniższy diagram.

Podstawowym parametrem, który ma znaczenie przy zaszeregowaniu budynków do określonej klasy jest wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA [kWh/m2a], czyli ilość kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni użytkowej na rok.

I tak dla poszczególnych klas wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi:

dom zeroenergetyczny – 0
dom pasywny – maks. 15
dom niskoenergetyczny – maks. 45
dom energooszczędny – maks. 70
dom wybudowany do 1998 r. – 90–240

Dom energooszczędny a dom pasywny

Poza wspomnianym wcześniej wskaźnikiem EA, obie klasy budynków różnią się między sobą konstrukcją, ilością użytego materiału oraz sposobem wykorzystania ciepła.
Zazwyczaj dom pasywny to niepodpiwniczony budynek dwukondygnacyjny o zwartej, prostej bryle i dachu płaskim lub o niewielkim kacie nachylenia. Dla ułatwienia wentylacji w budynkach tych projektuje się wnętrza otwarte (szczególnie na niższej kondygnacji), a wyższa kondygnacja to rodzaj swoistej antresoli.
Z kolei dom energooszczędny może też być parterowy i pokryty dachem o dowolnym kształcie. Dla tej klasy budynków dopuszczalny jest podział na pokoje. Aby uzyskać status domu energooszczędnego wystarczy w budynku standardowym wprowadzić kilka zmian, np.: grubsza warstwa izolacji (dach ok. 30cm, ściany min. 15cm) oraz zastosowanie odpowiedniego sytemu grzewczego i wentylacyjnego (np. piec kondensacyjny połączony z kolektorem słonecznym, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła).
W domu energooszczędnym, dodatkowym źródłem ciepła może być np. tradycyjny kominek. W domu pasywnym takie rozwiązanie jest niedopuszczalne, ponieważ zgodnie z ideą budownictwa pasywnego budynek musi spełniać warunek doskonałej szczelności potwierdzonej testem ciśnieniowym budynku.
Dom pasywny musi też charakteryzować się dużo niższymi wartościami współczynników przenikania ciepła U dla ścian i dachu (odpowiednio 0,104 i 0,137 W/(m2K)). W związku z tym zalecana grubość ścian to 30–35 cm, a izolacja dachu co najmniej 50 cm.

Trochę o kosztach

Obecnie największą przeszkodą w rozwoju budownictwa pasywnego i energooszczędnego są koszty budowy domów w tej klasie energetycznej. Koszt budowy domu energooszczędnego to 8–15 procent więcej w stosunku do budowy standardowej, dla domu pasywnego może to wynosić nawet 36%.
Z drugiej strony budynki energooszczędne mają dużo mniejsze zapotrzebowanie na energię, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji.

Wykonujemy prace na wysokościach
Wykonujemy prace na wysokościach

DOTACJA KROK PO KROKU - w jaki sposób skorzystać z dopłaty ?

Program dopłat do budowy domów energooszczędnych opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) skierowany jest do osób zainteresowanych budową energooszczędnego domu z wentylacją mechaniczną. Szacuje się, że koszt wybudowania domu energooszczędnego (NF40) będzie o około 60 000 zł wyższy od standardowego. Zainteresowani mogą więc liczyć na zwrot części poniesionych kosztów.

Krok 1 - PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany, na którego podstawie uzyskano pozwolenie na budowę, powinien być zgodny z wymaganiami NFOŚiGW.

Krok 2 – WERYFIKACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Weryfikacja projektu i potwierdzenie spełnienia wytycznych NFOŚiGW przez uprawnionego weryfikatora.

Krok 3 – UMOWA Z WYKONAWCĄ

Podpisanie umowy z Wykonawcą, który powinien posiadać doświadczenie w budowie domów energooszczędnych. To w dużej mierze od poprawności wykonywanych przez niego robót zależeć będzie szczelność całego domu, a tym samym otrzymanie dotacji.

Krok 4 – ZŁOŻENIE WNIOSKU KREDYTOWEGO

Złożenie wniosku o kredyt z dotacją NFOŚiGW i zawarcie umowy z bankiem. Wnioskowana kwota kredytu musi być wyższa niż kwota dotacji.

Krok 5 – BUDOWA DOMU

W trakcie budowy domu przedstawiamy w banku do wypłaty/rozliczenia kredytu faktury potwierdzające zakup materiałów i urządzeń, które prowadzą do spełnienia kryteriów programu. Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem budynku. Zgodnie z założeniami dopłat budowa domu nie powinna trwać dłużej niż 3 lata.

Krok 6 – WERYFIKACJA BUDYNKU

Odbiór budynku i potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez NFOŚiGW przez uprawnionego weryfikatora, innego niż ten, który weryfikował projekt. W ramach weryfikacji oprócz podstawowych elementów takich jak:
sprawdzenie kompletności i zawartości dokumentacji budowy;
sprawdzenie zgodności projektu z wytycznymi programu;
wykonanie obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową na ogrzewanie i wentylację;
wypełnienie listy sprawdzającej,
przeprowadzone zostanie badanie szczelności budynku, która powinna osiągnąć poziom 1,0 (bardzo dobra).
dodatkowo weryfikatorowi przedstawiamy pozostałe dokumenty, takie jak:
oświadczenie kierownika budowy, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW;
informację (przygotowaną przez kierownika budowy) o wszystkich zastosowanych rozwiązaniach technicznych, materiałowych i instalacyjnych wraz z aprobatami technicznymi i certyfikatami;
dokumenty potwierdzające zakup zastosowanych materiałów i urządzeń;
protokoły dotyczące: regulacji systemu wentylacyjnego, regulacji systemu grzewczego, wyników testów szczelności;
dokumentację fotograficzną z wszystkich etapów budowy.
Weryfikator dokonuje sprawdzenia dostarczonych dokumentów i ponownie oblicza wielkość zapotrzebowania na energię cieplną budynku.
W przypadku negatywnego wyniku badania i przekroczenie określonych standardów, budynek nie kwalifikuje się do programu dopłat. Inwestor jednak na własny koszt może dokonać działań naprawczych, po których poddaje go powtórnej weryfikacji.
Dodatkowo NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych badań termowizyjnych, w okresie użytkowania budynku.

Krok 7 – WYSTĄPIENIE O DOTACJĘ

Wystąpienie do banku o wypłacenie dotacji, poprzez złożenie następujacych dokumentów:
protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia (wg wzoru);
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wykonanego z uwzględnieniem wytycznych NFOŚiGW;
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub przyjętego przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z pisemnym oświadczeniem Inwestora, że organ ten nie zgłosił sprzeciwu w ustawowym terminie;
odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego prawo własności Inwestora do domu jednorodzinnego albo kopii aktu notarialnego potwierdzającego przeniesienie bez zastrzeżeń prawa własności do jednej z wymienionych nieruchomości albo kopii złożonego wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z dowodem i oświadczeniem o jego złożeniu;
listy sprawdzającej wypełnionej przez weryfikatora, potwierdzającej spełnienie przez przedsięwzięcie wymagań programu.

Krok 8 - OTRZYMANIE DOTACJI I CZĘŚCIOWA SPŁATA KREDYTU

Bank występuje o środki na dotacje po przeprowadzeniu oceny przedstawionych przez Inwestora dokumentów i kontroli wykorzystania środków z kredytu, nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia przez Inwestora dokumentów potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia. Bank może dokonać wizytacji przedsięwzięcia.
Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.
Bank przekazuje dotację na rachunek kredytowy beneficjenta na poczet spłaty kapitału kredytu z dotacją w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji od NFOŚiGW.

Na co zwrócić uwagę decydując się na budowę domu w standardzie energetycznym NFOŚiGW?

  • Kierownik budowy i ekipa wykonawcza powinni mieć wiedzę i doświadczenie związane z budową domów energooszczędnych i pasywnych. Najlepiej, aby całość inwestycji prowadziła jedna firma wykonawcza, co pozwoli na szybkie i sprawne wykonanie wszystkich prac.
  • Budynek musi być wyposażony w odpowiednio zaizolowane instalacje i wysokowydajne urządzenia m.in. wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności, wyposażoną w automatykę sterującą.
  • Zapewnienie odpowiedniej szczelności powietrznej budynku, w celu uniknięcia nadmiernych strat ciepła. Poziom szczelności budynku jest jednym z kryteriów decydujących o przyznaniu dotacji przez NFOŚiGW.
  • Materiały budowlane muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość i właściwości zadeklarowane przez producenta. Procedura weryfikacji budynku, przewiduje sprawdzenie czy inwestor posiada Aprobaty Techniczne lub deklaracje zgodności wyrobu, dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z House Technology.