0
Twój koszyk jest pusty.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?


• akt własności nieruchomości lub umowę dzierżawy,
• wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
• wyrys z mapy ewidencji gruntów,
• wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i działek sąsiednich,
• mapa terenu do celów projektowych,
• charakterystyka budynku, czyli jego obrys z planowanym usytuowaniem na działce,
• opis planowanego obiektu lub robót budowlanych,
• oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz dokument stwierdzający warunki,
• oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody i ewentualnie odbiorze ścieków wraz z warunkami
technicznymi,
• oświadczenie o zapewnieniu dostawy oraz warunki techniczne dostawy gazu,
• warunki przyłączenia budynku do sieci cieplnej,
• warunki doprowadzenia dróg oraz układ komunikacyjny,
• kopie uprawnień projektanta,
• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.